TV
Skærm
Højttaler & Tablet
Inspiration
Installation og tips
Kontakt os

Vilkår og betingelser - Vogel's Webshop

Indeks:

Artikel 1 – Definitioner
Artikel 2 – Den erhvervsdrivendes identitet
Artikel 3 – Anvendelighed
Artikel 4 – Tilbuddet
Artikel 5 – Kontrakten
Artikel 6 – Ret til annullering
Artikel 7 – Virkninger af annullering
Artikel 8 – Prisen
Artikel 9 – Overholdelse og garanti
Artikel 10 – Levering og implementering
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Reklamationer
Artikel 13 – Tvister
Artikel 14 – Yderligere eller ændrede vilkår
Vilkår og betingelser: Vogel's produktanmeldelser

Artikel 1 – Definitioner

I disse vilkår gælder følgende:

Fortrydelsesfrist: Den periode, hvor forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret.

Forbruger: Den fysiske person, der ikke driver erhverv eller virksomhed og indgår en aftale vedrørende fjernsalg med den erhvervsdrivende.

Dag: kalenderdag.

Transaktionens varighed: En fjernsalgsaftale angående en række produkter og/eller tjenester, hvor leveringen og/eller købsforpligtelsen er spredt over tid.

Holdbar databærer: Enhver metode, der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at gemme oplysninger, der er personligt stilet til vedkommende, på en måde, som muliggør fremtidig konsultation og uændret gengivelse af de gemte oplysninger.

Fortrydelsesret: Muligheden for forbrugerne for at ophæve fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen.

Erhvervsdrivende: En fysisk eller juridisk person, der tilbyder produkter og/eller tjenester til forbrugere.

Fjernsalgsaftale: Betyder en aftale i forbindelse med fjernsalg af produkter og/eller tjenester, der er organiseret af den erhvervsdrivendes system, indtil indgåelse af aftalen med eksklusiv brug af en eller flere metoder til fjernkommunikation.

Teknologi til fjernkommunikation: Metoder, der kan bruges til at indgå en kontrakt, uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende er i samme rum.

Artikel 2 – Den erhvervsdrivendes identitet

Virksomhedsnavn: Vogel's Products BV
Forretningssted: Hondsruglaan 93, 5628 DB, Eindhoven
Telefon: +31 40 264 7400
Handelsregister: 17055312
CVR-nummer: NL7580575B01

Artikel 3 – Anvendelighed

Disse generelle betingelser gælder for alle tilbud fra den erhvervsdrivende og indgåede fjernaftaler mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren.

 1. Før en aftale vedrørende fjernsalg indgås, bliver teksten i disse generelle betingelser gjort tilgængelige for forbrugeren.

 2. Hvis dette af en eller anden årsag ikke er muligt, er de generelle betingelser tilgængelige til inspektion på den erhvervsdrivendes lokaliteter og kan sendes gratis så hurtigt som muligt efter anmodning fra kunden, inden kontrakten indgås i forbindelse med fjernsalg.
  Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, vil teksten i disse vilkår og betingelser, uanset det foregående afsnit, og inden fjernsalgsaftalen indgås, blive gjort tilgængelig elektronisk for forbrugeren på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme dem på en enkel måde på et varigt medium. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det fremgå, inden fjernsalgsaftalen lukkes, hvor de generelle betingelser findes elektronisk, og at de sendes gratis efter anmodning fra kunden elektronisk eller på anden måde.

 3. Hvis der ud over disse generelle betingelser også gælder bestemte produkt- eller tjenestebetingelser, finder det andet og tredje afsnit anvendelse, og forbrugeren kan i tilfælde af modstridende betingelser altid henholde sig til den pågældende bestemmelse, der er mest favorabel for vedkommende.

 Artikel 4 – Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud har en begrænset varighed eller er underlagt betingelser, er dette udtrykkeligt angivet i tilbuddet.

 2. Tilbuddet omfatter en komplet og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkeligt detaljeret, så forbrugeren kan foretage en ordentlig vurdering af tilbuddet. Hvis den erhvervsdrivende anvender disse billeder, er de en sand afspejling af produkterne og/eller tjenesterne. Åbenbare fejl eller fejl i tilbuddet er ikke bindende for den erhvervsdrivende.

 3. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er tydeligt for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Det gælder især:

  • Prisen inklusive skatter.

  • Leveringsomkostninger.

  • Hvordan aftalen vil blive opnået, og hvilke handlinger de kræver.

  • Om fortrydelsesretten eventuelt er gældende.

  • Kontraktens betalingsmåde, levering eller opfyldelse.

  • Tidsfrist til accept af tilbuddet eller tidsfrist til overholdelse af prisen.

  • Størrelsen på taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne til at bruge teknikken til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den normale pris for kommunikationsmetoden.

  • Om kontrakten arkiveres efter indgåelse, og i så fald hvordan forbrugeren kan få adgang til den.

  • Den måde, som forbrugeren inden indgåelse af aftalen kan kontrollere de oplysninger, som vedkommende har angivet og om nødvendigt justere dem.

  • Andre sprog, bortset fra hollandsk, som kontrakten kan være indgået på.

  • Det adfærdskodeks, som den erhvervsdrivende er underlagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan rådføre sig med dette adfærdskodeks elektronisk, samt den mindste varighed af fjernsalgsaftalen i tilfælde af en udvidet transaktion.

Artikel 5 – Kontrakten

 1. Aftalen er, med forbehold for bestemmelserne i artikel 4, indgået i det øjeblik, at kunden accepterer tilbuddet og opfylder de tilsvarende betingelser.

 2. Hvis kunden har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende øjeblikkeligt elektronisk modtagelse af tilbuddets accept. Indtil modtagelsen af denne accept er blevet bekræftet af operatøren, kan forbrugeren ophæve kontrakten.

 3. Hvis aftalen oprettes elektronisk, træffer den erhvervsdrivende de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte den elektroniske overførsel af data, og den erhvervsdrivende vil sørge for et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, træffer den erhvervsdrivende de fornødne sikkerhedsforanstaltninger.

 4. Den erhvervsdrivende kan – inden for lovens rammer – informere sig selv om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, og om alle de omstændigheder og faktorer, som er vigtige for en god indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis operatøren under denne undersøgelse havde ret til ikke at indgå aftalen, er vedkommende berettiget til at afvise en ordre eller anmodning eller knytte særlige betingelser til dens implementering.

 5. Den erhvervsdrivende sender følgende oplysninger med produktet eller tjenesten til kunden skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme dem på et varigt medium, så de er tilgængelige:

  • Adressen på virksomhedens forretningssted, hvor forbrugeren kan indgive reklamationer.

  • Betingelserne, og hvordan forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller en tydelig erklæring vedrørende udelukkelse af fortrydelsesretten.

  • Oplysninger om garantier og eftersalgsservice.

  • Data medtaget i artikel 4 stk. 3 af disse betingelser, medmindre operatøren allerede har givet disse oplysninger til forbrugeren inden udførelse af aftalen.

  • Kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end ét år eller er uendelig. I tilfælde af en udvidet transaktion gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for første levering.

Artikel 6 – Ret til annullering

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 30 dage uden begrundelse. Annulleringsperioden udløber efter 30 dage fra den dag, du tager, eller en anden tredjepart end fragtfirmaet og angivet af dig tager, den sidste vare i fysisk besiddelse. For at benytte retten til annullering skal du informere os om din beslutning om at ophæve denne kontrakt med en tydelig erklæring (f.eks. en e-mail). Kontakt os via telefon på +31(0)402647480 eller ved at sende en e-mail til [email protected]. Hvis du vil annullere din ordre og starte returproceduren. For at opfylde annulleringsfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om din udøvelse af retten til at annullere, inden annulleringsperioden er udløbet.

Artikel 7 – Virkninger af annullering

Hvis du annullerer denne kontrakt, refunderer vi dig for alle betalinger modtaget fra dig, herunder omkostninger til levering (med undtagelse af de supplerende omkostninger, der opstår, hvis du vælger en anden* type levering end den billigste type standardlevering tilbudt af os (*hvis denne mulighed er tilgængelig)).

Vi foretager refusion uden unødig forsinkelse og senest:

 • 14 dage efter den dag, da vi fra dig modtog leverede varer, eller

 • (hvis tidligere) 14 dage efter den dag, du leverer dokumentation for, at du har returneret varerne, eller

 • hvis der ikke blev leveret varer, 14 dage efter den dag, hvor vi er informeret om din beslutning om at annullere denne kontrakt.

Vi foretager refusion med samme betalingsmåde, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet. Under alle omstændigheder vil du ikke pådrage dig gebyrer som følge af refusionen. Vi kan tilbageholde refusionen, indtil vi har modtaget varerne, eller du har leveret bevis på at have sendt varerne tilbage, hvad der måtte være det tidligste.

Forsendelsesomkostningerne til returnering af en ordre betales af den købende part, men hvis et produkt returneres på grund af skade under forsendelsesprocessen eller på grund af produktgarantien, påhviler omkostningerne til returnering sælgeren.

Du kan udfylde returformularen og kontakte vores kundeservice med henblik på at sende varerne tilbage, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du meddeler os din annullering af denne kontrakt. Sidste frist er opfyldt, hvis du har sendt varerne tilbage, inden perioden på 14 dage er udløbet.

Artikel 8 – Prisen

 1. I den nævnte periode er priserne på produkterne og/eller tjenesterne ikke steget i tilbuddet, med undtagelse af prisændringer på grund af ændringer i momssatser.

 2. Uanset foregående afsnit kan den erhvervsdrivende tilbyde produkter eller tjenester, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som den erhvervsdrivende ingen kontrol har over, med variable priser. Disse udsving og den kendsgerning, at priser er vejledende priser, er nævnt i tilbuddet.

 3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er resultat af lovgivning eller bestemmelser.

 4. Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis den erhvervsdrivende har accepteret og:

  • disse er resultatet af lovgivning eller bestemmelser, eller

  • forbrugeren har ret til at ophæve aftalen fra den dato, som stigningen træder i kraft på.

 5. Priserne i tilbuddet på produkter eller tjenester omfatter moms.

Artikel 9 – Overholdelse og garanti

 1. Den erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne opfylder kontraktspecifikationerne anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed samt eksisterende retsforskrifter og/eller myndighedsbestemmelser på datoen for indgåelse af aftalen. Hvis det er aftalt, sikrer den erhvervsdrivende også, at produktet er egnet til andet end normal brug.

 2. Garantien fra den erhvervsdrivende, producenten eller importøren har ingen indflydelse på de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan påberåbe sig i henhold til kontrakten mod den erhvervsdrivende.

Artikel 10 – Levering og implementering

 1. Den erhvervsdrivende udviser størst mulig omhu ved modtagelse og implementering af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenester.

 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren meddeler virksomheden.

 3. Med forbehold for det, der er anført i artikel 4 i disse vilkår og betingelser, afvikler virksomheden ordrer hurtigt inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en længere levering. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en ordre ikke er udført eller kun delvist udført, vil forbrugeren blive informeret senest 30 dage efter ordreafgivelse. Forbrugeren har i dette tilfælde ret til opsigelse af kontrakten uden gebyrer og er berettiget til kompensation.

 4. I tilfælde af opløsning i henhold til foregående afsnit refunderer den erhvervsdrivende det beløb, som forbrugere har betalt, så hurtigt som muligt, men senest 30 dage efter ophør.

 5. Hvis leveringen af et bestilt produkt viser sig at være umuligt, bestræber den erhvervsdrivende sig på at levere en erstatningsvare. I forhold til leveringen vil det i sidste ende på en klar og forståelig måde blive rapporteret, at en erstatningsvare er leveret. For erstatningsvarer kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved returforsendelsen dækkes af den erhvervsdrivende.

 6. Risikoen for skade og/eller tab af produkter påhviler den erhvervsdrivende op til tidspunktet for levering til forbrugeren eller en forhånd udpeget repræsentant meddelt til den erhvervsdrivende, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 11 – Betaling

 1. Medmindre andet er aftalt, skal det beløb, som forbrugeren skylder, betales inden for 14 dage efter starten af fortrydelsesfristen, der henvises til i artikel 6 stk. 1. I tilfælde af en aftale om at levere en tjeneste begynder tidsgrænsen, når forbrugeren har modtaget bekræftelsen på aftalen.

 2. Ved salg af produkter til forbrugere må de generelle betingelser aldrig kræve forudbetaling på mere end 50 %. Hvis betaling er aftalt, kan forbrugeren ikke gøre nogen rettigheder gældende vedrørende gennemførelsen af ordren eller tjenesten, før forudbetalingen er foretaget. Når betaling er foretaget og modtaget af den erhvervsdrivende, vil ordren blive forberedt af den erhvervsdrivende.

 3. Forbrugeren har pligt til straks at rapportere unøjagtigheder i leveret eller specificeret databetaling til den erhvervsdrivende.

 4. I tilfælde af misligholdelse fra forbrugerens side har den erhvervsdrivende retten til, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, at opkræve rimelige omkostninger i forvejen, som forbrugeren er bekendt med.

Artikel 12 – Reklamationer

 1. Den erhvervsdrivende har en offentliggjort reklamationsprocedure og behandler reklamationer ifølge denne procedure.

 2. Reklamationer over udførelsen af kontrakten skal straks med fuld og klar beskrivelse sendes til den erhvervsdrivende, når forbrugeren har opdaget fejlene.

 3. Den erhvervsdrivende svarer på reklamationer inden for 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en reklamation kræver en forudsigelig længere behandlingstid, svarer den erhvervsdrivende inden for en periode på 14 dage med en meddelelse om modtagelse og angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

 4. Hvis reklamationen ikke kan løses ved gensidig aftale, oprettes der en tvist, som er underlagt regler for bilæggelse af tvister.

Artikel 13 – Tvister

 1. I aftaler mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren i forhold til disse vilkår henvises der kun til hollandsk lovgivning.

Artikel 14 – Yderligere eller ændrede vilkår

Yderligere eller ændrede bestemmelser i nærværende vilkår må ikke være til skade for forbrugerne og skal registreres skriftligt eller kan være på en sådan måde, at forbrugeren kan få adgang til dem på et varigt medium.

Vilkår og betingelser: Vogel's produktanmeldelser

Tak, fordi du valgte at skrive en produktanmeldelse af et af Vogel’s produkt! Anmeldelser er tilgængelige på vogels.com, så du kan dele din oplevelse med andre kunder. Vær opmærksom på vilkårene og betingelserne, når du skriver din anmeldelse, så den hurtigt kan føjes til vores hjemmeside.

Følgende er forbudt:

 1. Anmeldelser af varer, du ikke har købt via www.vogels.com

 2. Meninger eller udtalelser, der ikke er relateret til din oplevelse af produktet

 3. Kommentarer begrænset til prisen, forsendelsesoplevelsen og/eller sælgeren

 4. Upassende sprogbrug (herunder, men ikke begrænset til, krænkende sprogbrug, racisme eller stødende udtryk)

 5. Referencer til andre websteder (med eller uden en URL)

 6. Rabatter, kommercielle tilbud, kampagner eller prissammenligninger med andre sælgere, uanset om det er online, offline eller på www.vogels.com

 7. Kommercielt indhold og/eller kommercielle formål, medmindre dette udtrykkeligt er anført i et særskilt afsnit. Eksempler på uacceptabelt indhold omfatter følgende:
  a. En anmeldelse, der ikke nævner, at du har modtaget varen på permanent eller prøvebasis fra en tredjepartssælger med henblik på at skrive en produktanmeldelse
  b. En anmeldelse, der ikke nævner, at du har modtaget kompensation fra en tredjepart for at skrive anmeldelsen

Eksempler på anmeldelser, der vil blive fjernet:

 1. Bevis eller begrundet mistanke om, at en af www.vogels.com ikke er blevet opfyldt.

 2. En anmeldelse, der fokuserer på produktinformation, der var forkert på købstidspunktet, men som siden er blevet opdateret. Vi kan vælge at fjerne en sådan anmeldelse for at undgå forvirring af kunderne.

 3. En anmeldelse, som vi mener er falsk på grund af et unormalt mønster identificeret under en automatisk kontrol.

*Vi afviser eller sletter ikke anmeldelser, der beskriver en negativ oplevelse. En anmeldelse, der opfylder vores vilkår og betingelser, vil blive offentliggjort online, uanset hvor negativt eller positivt indholdet er..

Sådan indsamler og viser vi anmeldelser:

 1. Vores hjemmeside og app indeholder en sektion, hvor du kan skrive din egen anmeldelse af ethvert produkt. Dette er dog kun tilgængeligt, hvis du har købt varen.

 2. Vi indhenter nogle anmeldelser gennem tredjeparter. Sådanne anmeldelser vises med en badge og erklæringen »Tilskyndet anmeldelse«.

 3. En badge og erklæringen »Topbidragyder« angiver, at anmeldelsen er skrevet af en person, der har købt produktet på www.vogels.com.

Da anmeldelsens oprindelse og indhold er genstand for automatisk eller manuel kontrol, vil der være en forsinkelse, inden anmeldelsen tilføjes. Sådanne kontroller udføres af os selv eller en tredjepart, og din anmeldelse vil normalt blive vist online inden for en dag. Datoen for anmeldelsen angiver, hvornår den er skrevet. I princippet kan en anmeldelse forblive på www.vogels.com uden tidsbegrænsning.

Efter at den er blevet sendt, vil du ikke længere kunne redigere eller slette anmeldelsen. Hvis du alligevel gerne vil have din anmeldelse slettet, bedes du kontakte vores kundeserviceteam via e-mail på: [email protected]

Disse vilkår og betingelser kan til enhver tid ændres på webstedet www.vogels.com. Så udsender vi en ny version hurtigst muligt.