TV
Monitor
Speaker & Tablet
Inspiratie
Installatie & tips
Sale
Contact

Klachten en geschillen Vogel's Webshop

De hieronder beschreven werkwijze omtrent klachten en geschillen heeft betrekking op bestellingen via de Vogel's Webshop:

Klachtenregeling

  • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

  • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  • Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschillen

  • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  • Een geschil wordt door het ODR platform slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

  • Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij het ODR platform bekend te worden gemaakt.

  • Indien er een geschil is waar de kopende en verkopende partij niet uit komen kan er gebruik gemaakt worden van het ODR platform.https://ec.europa.eu/consumers/odr/.