TV
Monitor
Speaker & Tablet
Inspiratie
Installatie & tips
Outlet
Flatscreenfitter
Contact

Review contest

Algemene voorwaarden promotieacties Vogel's.

Op deze promotieactie van Vogel's Products B.V. (hierna: 'Organisator'), Hondsruglaan 93, 5628 DB Eindhoven, is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing.

Algemene voorwaarden promotieacties Vogel's

1. Deelname en deelnemers

Registratie voor deelname is uitsluitend mogelijk via het formulier op vogels.com. Deelname is mogelijk voor mensen ouder dan 18 jaar, met uitzondering van medewerkers van Organisator en/of gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee Organisator samenwerkt.

Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen.

Organisator heeft het recht om een deelnemer uit te sluiten indien blijkt dat deze onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of tracht te plegen.

Organisator kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres indien dit leidt naar een voor de deelnemer onbekend adres, of voor storingen in het netwerk, de hardware of software die leiden tot beperkte of vertraagde overbrenging of verlies van de gegevens van de deelnemer.

Organisator behoudt het recht om na vijf dagen een nieuwe winnaar te selecteren indien de eerst geselecteerde winnaar onbereikbaar is.

2. Prijzen

De selectie van de winnaar(s) uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze.

Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer bereid te zijn mee te werken aan promotieactiviteiten, inclusief de uitreiking van zijn/haar eventuele prijs. Eventuele foto's kunnen door Organisator worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

3. Gegevens

Door deelname aan de actie geeft de deelnemer Organisator toestemming om gegevens te verzamelen en aan derden te verstrekken die Organisator noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de prijsuitreikingen.

De deelnemer verklaart stilzwijgend op de hoogte te zijn van de verzameling en het mogelijke gebruik van voornoemde gegevens en gaat akkoord met het Privacybeleid van Organisator [link: https://www.vogels.com/privacy-policy].

4. Klachten

Indien een deelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met door de Organisator georganiseerde acties dient Organisator hierover binnen vijf werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld te worden geïnformeerd door middel van een brief onder vermelding van 'Klacht promotioneel kansspel'. Organisator zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om deze in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

5. Toepasselijk recht

Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

Versie: maart 2022