Konkurs przeglądowy

Regulamin firmy Vogel's dotyczący recenzji

Niniejszy konkurs promocyjny prowadzony przez spółkę Vogel's Products B.V. (zwaną dalej „Organizatorem”), Hondsruglaan 93, 5628 DB Eindhoven podlega postanowieniom holenderskiego „Kodeksu postępowania dotyczącego promocyjnych gier hazardowych” (Gedragscode Promotionele Kansspelen) z 2014 roku. 

1. Uczestnictwo i uczestnicy

  1. Rejestracja uczestników jest możliwa jedynie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej vogels.com. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia z wyłączeniem pracowników Organizatora i/lub powiązanych firm i/lub dostawców bądź sponsorów, z którymi Organizator współpracuje. 
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania okazania kopii ważnego dowodu tożsamości od uczestnika w dowolnym momencie.
  3. Żaden uczestnik nie może wziąć udziału więcej niż raz. 
  4. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z konkursu, jeśli okaże się, że udzielił on niepoprawnych, niepełnych lub wprowadzających w błąd informacji bądź też w jakikolwiek inny sposób popełnił lub usiłował popełnić oszustwo.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika nieprawidłowego numeru telefonu, adresu e-mail lub adresu zamieszkania, wskutek czego adres uczestnika nie będzie znany, ani za żadne zakłócenia w sieci, sprzęcie lub oprogramowaniu, które mogą spowodować wolniejszą lub ograniczoną transmisję danych uczestnika lub ich utratę.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania nowego zwycięzcy po pięciu dniach w przypadku niemożności skontaktowania się ze zwycięzcą wybranym w pierwszej kolejności.

2. Nagrody

  1. Wybór zwycięzcy lub zwycięzców spośród uczestników zostanie przeprowadzony bezstronnie.
  2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na współpracę w zakresie wydarzeń promocyjnych, obejmujących odbiór nagrody, jeśli uczestnik zostanie wyłoniony jako zwycięzca. Wszelkie zdjęcia mogą zostać wykorzystane przez Organizatora do celów promocyjnych.

3. Informacje szczegółowe

  1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik zezwala Organizatorowi na zbieranie i przekazywanie osobom trzecim danych, które Organizator uzna za niezbędne w celu zorganizowania konkursu i przyznania nagród.
  2. Uczestnik wyraźnie oświadcza, że jest świadom, że powyżej opisane dane będą zbierane i mogą zostać wykorzystane, oraz wyraża zgodę na Politykę prywatności Organizatora (link: https://www.vogels.com/privacy-policy).

 4. Skargi

Jeśli uczestnik chce wnieść skargę bądź sprzeciw wobec konkursu Organizatora, musi zwrócić się z tym do Organizatora na piśmie zatytułowanym „Skarga w związku z promocyjną grą hazardową” („Promotional Game of Chance Complaint”) w ciągu pięciu dni od momentu wystąpienia przyczyny skargi lub w ciągu pięciu dni od momentu, w którym skarga mogła już zaistnieć. Organizator rozpatrzy skargę i poinformuje uczestnika o jej rozstrzygnięciu. Jeśli rozstrzygnięcie skargi nie usatysfakcjonuje osoby, która ją złożyła, możliwe jest złożenie skargi na promocyjne gry hazardowe do holenderskiego urzędu ds. regulacji gier hazardowych [Kansspelautoriteit].

5. Obowiązujące prawo

Niniejszy konkurs promocyjny podlega wyłącznie prawu holenderskiemu. Wszelkie spory muszą zostać poddane pod rozstrzygnięcie przez właściwy sąd w 's-Hertogenbosch.

Wersja: marzec 2018 r.