Strona Vogel’s korzysta z plików cookies. Więcej informacji.

Świadczenie o ochronie prywatności

INFORMACJE PRAWNE

UWAGA DO UŻYTKOWNIKA:
PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ UMOWĘ. KORZYSTAJĄC Z JAKIEGOKOLWIEK ELEMENTU SERWISU INTERNETOWEGO FIRMY VOGEL’S, AKCEPTUJESZ WSZYSTKIE WARUNKI I POSTANOWIENIA PONIŻSZEJ UMOWY. W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, NALEŻY ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO FIRMY VOGEL’S.

Właściciel Strony; Zgoda na Warunki Korzystania
Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu („Warunki Korzystania”) odnoszą się do strony internetowej Vogel’s, znajdującej się pod adresem www.Vogels.com oraz do wszystkich stron powiązanych ze stroną www.Vogels.com, a także do jednostek zależnych i stowarzyszonych, łącznie ze stronami internetowymi Vogel’s na całym świecie (zwanymi zbiorczo „Stroną”). Strona jest własnością Vogel’s Products bv („Vogel’s”) oraz jej licencjodawców. KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY, ZGADZASZ SIĘ NA WARUNKI KORZYSTANIA; W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NALEŻY ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA ZE STRONY.

Firma Vogel’s zastrzega sobie wszelkie prawa, do zmian, modyfikacji, dodawania oraz usuwania treści Warunków Korzystania w dowolnym momencie według własnego uznania. Twoim obowiązkiem jest regularne śledzenie zmian Warunków Korzystania. Korzystając ze Strony po ogłoszeniu zmian akceptujesz wszelkie wprowadzone zmiany oraz zgadzasz się na nie. Jeśli przestrzegasz niniejsze Warunki Korzystania, Vogel’s gwarantuje ci osobiste, niewyłączne, niezbywalne, ograniczone uprawnienia dostępu oraz korzystania ze Strony.

Treść
Wszelki tekst, grafika, interfejs użytkownika, zdjęcia, znaki towarowe, logo, dźwięki, muzyka, szata graficzna oraz kod komputerowy (zwane zbiorczo „Treścią”), w tym, lecz nie wyłącznie, projekt, struktura, wybór, koordynacja, ekspresja, wygląd i sposób działania oraz układ Treści, zawartej na Stronie, są własnością lub są kontrolowane oraz licencjonowane przez firmę Vogel’s, a także są chronione przez prawa o ochronie projektów graficznych, praw autorskich, patentów i znaków towarowych oraz wszelkimi pozostałymi prawami własności intelektualnej oraz o nieuczciwej konkurencji.

Jeśli postanowienia niniejszych Warunków Korzystania w sposób wyraźny nie przewidują inaczej, żaden element Strony ani jej Treści nie może zostać skopiowany, odtworzony, publikowany, publikowany ponownie, umieszczany, wyświetlany publicznie, kodowany, tłumaczony, transmitowany lub przekazywany w jakikolwiek sposób (łącznie z metodą „mirrorowania”) na inne komputery, serwery, strony internetowe lub inne sposoby publikacji, bądź dystrybucji na rzecz jakichkolwiek przedsiębiorstw handlowych, bez uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez Vogel’s.

Możesz korzystać z informacji dotyczących produktów i usług Vogel’s (takich jak arkusze danych, artykuły bazy wiedzy i podobne materiały) celowo udostępnionych przez Vogel’s w celu pobrania ze Strony, pod warunkiem, że (1) nie usuniesz jakiejkolwiek informacji o prawach własności z jakiejkolwiek kopii tych dokumentów, (2) użyjesz tych informacji tylko w osobistych, niekomercyjnych celach informacyjnych i nie skopiujesz lub nie opublikujesz tych informacji na komputerze podłączonym do sieci elektronicznej ani w jakimkolwiek innym medium, (3) nie zmodyfikujesz żadnej zawartej informacji, oraz (4) nie zamieścisz dodatkowych informacji lub gwarancji dla tych dokumentów.

 

Korzystanie ze strony
Zabrania się korzystania z głębokiego linkowania, oprogramowania typu harvest, spider lub robot oraz pozostałych automatycznych urządzeń, programów, algorytmów i metod, a także innych podobnych lub równoważnych procesów manualnych w celu dostępu, pozyskiwania, kopiowania lub monitorowania jakiegokolwiek elementu Strony lub Treści, a także jakiegokolwiek odtwarzania lub pomijania struktury nawigacyjnej lub prezentacji Strony lub Treści w celu uzyskania lub próby uzyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów lub informacji nieudostępnionych celowo na Stronie. Vogel’s zastrzega sobie prawa do blokowania jakiejkolwiek aktywności takiego rodzaju.

Zabrania się uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do jakichkolwiek elementów, bądź funkcji Strony lub jakiegokolwiek systemu i sieci połączonej ze Stroną lub z jakimkolwiek serwerem Vogel’s oraz do jakichkolwiek usług oferowanych na Stronie lub przez nią, poprzez hakowanie, otrzymanie hasła poprzez drążenie danych („mining”) lub w jakikolwiek inny nielegalny sposób.

Zabrania się sondowania, skanowania lub testowania zabezpieczeń Strony lub jakiejkolwiek sieci połączonej ze Stroną, a także prób złamania metod zabezpieczeń lub uwierzytelniania Strony lub jakiejkolwiek sieci powiązanej ze Stroną. Zabrania się wyszukiwania wstecznego, śledzenia i prób śledzenia informacji na temat jakichkolwiek innych użytkowników Strony oraz osób odwiedzających Stronę lub jakichkolwiek innych klientów Vogel’s, w tym informacji na temat jakiegokolwiek konta Vogel’s nienależącego do ciebie, do ich źródła, a także wykorzystywania Strony lub jakichkolwiek usług lub informacji przez nią udostępnianych lub oferowanych na niej w jakikolwiek sposób, którego celem jest ujawnienie jakichkolwiek informacji w tym, lecz nie wyłącznie, danych osobowych i informacji osobistych innych, niż zamieszczone na Stronie informacje dotyczące ciebie.

Oświadczasz, że nie będziesz podejmować działań nakładających nadmierne lub nieproporcjonalnie duże obciążenia na infrastrukturę Strony lub systemów lub sieci Vogel’s lub jakichkolwiek systemów lub sieci powiązanych ze Stroną lub firmą Vogel’s.

Oświadczasz, że nie będziesz korzystać z urządzeń, oprogramowania lub metod ingerujących, ani podejmować prób ingerencji w prawidłowe funkcjonowanie Strony lub jakiejkolwiek transakcji wykonywanej na Stronie lub w użytkowanie Strony przez pozostałych użytkowników.

Zabrania się korzystania ze Strony lub z jakiejkolwiek jej Treści w jakichkolwiek celach, które są nielegalne lub zabronione przez Warunki Korzystania oraz w celu nakłaniania do prowadzenia jakichkolwiek nielegalnych działań lub działań naruszających prawa Vogel’s lub jakiekolwiek inne prawa.

Pozostałe warunki
Dodatkowe warunki mogą dotyczyć zakupu towarów lub usług, a także poszczególnych elementów lub funkcji Strony, w tym konkursów, promocji oraz podobnych elementów, wszystkie te warunki zostają niniejszym zawarte w Warunkach Korzystania. Wyrażasz zgodę na przestrzeganie pozostałych warunków, łącznie z potwierdzaniem w stosownych przypadkach wieku uprawniającego do korzystania z usług lub funkcji lub brania udziału tychże w usługach lub funkcjach. W przypadku konfliktu między Warunkami Korzystania, a warunkami opublikowanymi lub warunkami mającymi zastosowanie do określonej części Strony lub jakiejkolwiek usługi oferowanej na Stronie lub przez nią, warunki opublikowane lub mające zastosowanie będą wiążące podczas korzystania z określonej części Strony lub podczas korzystania z określonej usługi.

Zobowiązania Vogel’s, jeśli takowe istnieją, związane z produktami i usługami firmy Vogel’s, regulowane są jedynie przez umowy definiujące owe zobowiązania, jakakolwiek zawartość Strony nie może być interpretowana jako podstawa do zmiany rzeczonych umów.

Firma Vogel’s ma prawo do wprowadzania zmian w jakimkolwiek produkcie lub usłudze oferowanej na Stronie oraz do wprowadzania zmian w obowiązujących cenach produktów i usług w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zamieszczone na Stronie materiały dotyczące produktów i usług mogą być nieaktualne, firma Vogel’s nie zobowiązuje się do aktualizacji zamieszczonych na Stronie materiałów dotyczących takich produktów i usług.

Ograniczenia odpowiedzialności
Warunki Korzystania z Serwisu
Vogel’s to korporacja działająca na mocy przepisów prawa holenderskiego, z siedzibą w Eindhoven w Holandii (zwana dalej, łącznie ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi a także samodzielnie, „Vogel’s”). Materiały zamieszczone na stronie internetowej („Strona”) są dostarczane przez Vogel’s jako usługa i mogą zostać użyte jedynie w celach informacyjnych. Wchodząc na Stronę lub korzystając z niej, a także pobierając ze Strony jakiekolwiek materiały, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszelkich warunków korzystania zawartych na tej stronie, a także na przestrzeganie dodatkowych warunków korzystania wyszczególnionych na pozostałych stronach Strony („Warunki Korzystania”) oraz akceptujesz
Warunki Korzystania. Jeśli nie akceptujesz Warunków Korzystania, nie masz prawa do wchodzenia na Stronę, korzystania z niej, ani pobierania zamieszczonych na niej materiałów. Firma Vogel’s zastrzega sobie prawo do przerywania lub ograniczania dostępu do Strony w dowolnym momencie.

Informacje zawarte na tej stronie / usługach sieciowych są udostępniane w dobrej wierze i prowadzone są uzasadnione działania w celu zapewnienia ich dokładności oraz aktualności.

W związku z powyższym, informacje te są dostarczane w stanie „takim w jakim są” bez jakichkolwiek gwarancji. Firma Vogel’s nie zapewnia jakichkolwiek gwarancji wyraźnych lub dorozumianych.

W żadnym przypadku firma Vogel’s nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody, w tym, bez ograniczeń, za skody przypadkowe i wtórne, utracone zyski lub straty wynikające z utraty danych lub przerw w działalności wynikających z korzystania bądź niemożności korzystania ze strony internetowej/usług. Bez względu na to, czy wynika to z prawa gwarancyjnego, prawa umów czy prawa czynów niedozwolonych a także bez względu na to, czy firma Vogel’s uprzedziła o możliwości wystąpienia takich strat.

Osoba opierająca się na jakiejkolwiek informacji zawartej na tej stronie / usłudze sieciowej lub w jakikolwiek sposób wykorzystująca informacje na niej zawarte, robi to na własną odpowiedzialność.
Firma Vogel’s niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym, bez ograniczeń, bezpośrednie, pośrednie lub wtórne szkody, w tym utratę przychodów, utratę zysków, utratę możliwości lub inne straty.

Zamieszczone na stronie / usłudze sieciowej informacje dotyczące danych technicznych ulegają ciągłym zmianom w celu wprowadzenia usprawnień. Choć przedsięwzięto wszelkie środki w celu przygotowania tych usług, niektóre zmiany mogły nie zostać wyszczególnione lub mogło do nich dojść po publikacji. Informacje zamieszczone na tej stronie / usłudze sieciowej mogę ulec zmianie lub aktualizacji w dowolnym momencie, bez powiadomienia.

Zmienione Warunki Korzystania, będą obowiązywać z momentem publikacji na Stronie / Katalogu Produktów (usługi sieciowe). Warunki Korzystania są regulowane, interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem holenderskim. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają wyłącznie Sądowi właściwemu