Altijd de juiste oplossing

Eenvoudig online zakelijk bestellen

Persoonlijk advies op maat

Algemene Verkoopvoorwaarden      Vogel's Professional Nederland BV                  

 

Artikel 1 - TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze Algemene verkoopvoorden (‘Algemene Voorwaarden’) gelden voor al onze offertes en alle contracten, inclusief maar niet beperkt tot kooporders, die wij zijn aangegaan met de klant. Deze Algemene Voorwaarden vormen, samen met de orderbevestiging en eventuele aangehechte toegevoegde clausules, het volledige contract tussen de klant en ons en vervangen alle andere overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp hiervan. Eventuele afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. 

1.2 Verwijzingen door de klant naar zijn eigen koopvoorwaarden, contractbepalingen of andere voorwaarden in een kooporder of andere vorm van schriftelijke bevestiging die door de klant is verstuurd, zijn voor ons niet bindend, niettegenstaande onze levering van de producten aan de klant als reactie hierop. De toepasselijkheid van voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, wordt uitdrukkelijk verworpen. 

1.3 Bepalingen van de order of deze Algemene Voorwaarden waarvan definitief is vastgesteld dat deze ongeldig zijn of niet in rechte afdwingbaar zijn in welke jurisdictie dan ook, zijn slechts ineffectief voor zover sprake is van deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid, zonder dat de resterende bepalingen ongeldig worden of niet-afdwingbaar worden gemaakt. Geen enkele ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid in welke jurisdictie dan ook maakt deze bepalingen in een andere jurisdictie ongeldig of niet-afdwingbaar. Een wettelijk ongeldige bepaling dient te worden vervangen door een alternatieve geldige bepaling die de aard en het bereik van de wettelijk ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert. Over de voorwaarden hiervan voeren de partijen indien nodig verder overleg. 

 

Artikel 2 - OFFERTES

2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend. Een contract is afgesloten zodra ons bevoegd personeel een (individuele) kooporder heeft bevestigd. Wij hebben het recht ervan uit te gaan dat orders die worden geplaatst door de klant, zijn geplaatst door naar behoren bevoegde medewerkers van die klant. 

2.2 Orders en bevestiging van de orders dienen schriftelijk plaats te vinden; bevestigingen kunnen plaatsvinden door middel van pro forma facturen. Orders, bevestigingen en weigeringen die elektronisch in ons gespecificeerde formaat volgens ons specifieke protocol en/of door middel van e-mail zijn verstuurd, worden beschouwd als geschreven of schriftelijk. Bewijs met betrekking tot de inhoud van deze mededelingen volgt uit de data die is opgeslagen in of die wordt afgeleid uit onze administratie. De bepalingen in deze paragraaf gelden ook voor eventuele amendementen, aanvullingen of afwijkende bepalingen van orders die al geplaatst zijn. Een geamendeerde order die door de klant is geplaatst is daarom voor ons niet bindend, tenzij de klant een geamendeerde order heeft geplaatst binnen 48 uur nadat onze schriftelijke bevestiging van de oorspronkelijke order en deze geamendeerde order door ons zelf schriftelijk is  bevestigd. Voor orders waarvoor, vanwege hun aard of omvang, geen offerte of orderbevestiging wordt verstuurd, wordt het contract afgesloten op het moment dat wij daadwerkelijk beginnen het contract uit te voeren. In die gevallen wordt de factuur beschouwd als de orderbevestiging en wordt deze tegelijkertijd geacht een correcte en volledige weergave van het contract te zijn. 

2.3 We behouden ons als enige het recht voor te allen tijde kleine wijzigingen aan te brengen aan een product dat deel uitmaakt van een bevestigde kooporder, zonder dat dit verplichtingen ten opzichte van de klant met zich meebrengt. 

 

Artikel 3 - LEVERING

3.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is de levering franco vracht. 

3.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertraging in de levering. De levertijd wordt bij benadering aangegeven. De levertijd wordt verlengd met de tijd gedurende welke de klant nalatig blijft om verplichtingen of betalingen of andere verplichtingen die resulteren uit de order of een eerdere order of naorder, na te komen. Indien zich omstandigheden voordoen die anders zijn dan de omstandigheden die ons bekend waren op het moment waarop wij de levertijd bepaalden, hebben wij het recht de leverperiode die nodig is om de producten onder deze omstandigheden te leveren, te verlengen. 

3.3 We hebben het recht de producten te leveren en de klant te factureren als wij in staat zijn 95 procent van de producten te leveren die worden vermeld in de betreffende kooporder. 

3.4 We hebben het recht de goederen te leveren in deelleveringen, in welk geval iedere deellevering wordt beschouwd als afzonderlijk contract. 

3.5 Als de producten niet zijn geaccepteerd door de klant bij de levering, blijft deze laatste in gebreke. In dat geval hebben wij het recht de producten op te slaan of deze te laten opslaan voor rekening en risico van de klant, te factureren, en als de klant zijn betalingsverplichting niet op tijd nakomt, gebruik te maken van ons recht om de order te annuleren. In dit geval is de klant ook aansprakelijk voor onze transportkosten. 

3.6 Indien de klant producten bestelt die op afroep geleverd moeten worden, dienen deze daadwerkelijk te worden afgeroepen en afgenomen binnen de overeengekomen afroepperiode. Indien de klant binnen acht dagen na het einde van de afroepperiode niet voldoet aan de genoemde verplichtingen, hebben wij het recht een factuur te sturen of de order te annuleren of een eerdere order of naorder te annuleren en/of een ander contract met de klant te annuleren. 

3.7 Voor of tijdens de uitvoering van de order hebben wij, als wij een goede reden hebben te vrezen dat de klant niet in staat zal zijn zijn verplichtingen of betaling tijdig aan ons na te komen, het recht de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat de klant voldoende zekerheid heeft verstrekt dat de betaling zal plaatsvinden. Indien een order door ons, naar ons eigen goeddunken, is geaccepteerd zonder een onherroepelijke kredietbrief of andere soortgelijke vorm van voldoende zekerheid, is de klant altijd verplicht op ons verzoek aanvullende zekerheid te verstrekken. Indien de klant dergelijke zekerheid niet verstrekt, hebben wij het recht de order(s) en/of eventuele andere orders te annuleren. De klant is aansprakelijk voor alle door ons geleden schade. Bovenstaande vereiste ontheft de klant niet van eventuele eerdere verplichtingen. 

 

Artikel 4 – PRIJZEN, VERPAKKING EN RETOUREN 

4.1 Tenzij met de klant schriftelijk anders overeengekomen, zijn onze prijzen franco vracht zoals vermeld in Artikel 3.1, in euro's en inclusief verpakking, en exclusief eventuele BTW. Onze prijzen worden verhoogd met alle belastingen, heffingen of andere kosten die betrekking hebben op / het gevolg zijn van de Europese WEEE-Richtlijn (Richtlijn Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten), voor zover wettelijk toegestaan. 

4.2.1 De prijzen zijn zonder verplichtingen met betrekking tot eventuele herhalingsorders en/of vervolgorders. 

4.2.2 Wij hebben het recht de orderprijs aan te passen in het geval dat een of meer van de factoren die de (kost)prijs bepalen – inclusief, maar niet beperkt tot de kosten van (grond- of hulp-)stoffen, onderdelen, vrachttarieven, lonen, sociale premies, douanerechten, import- of exportuitgaven, belastingen en ook prijsaanpassingen als gevolg van valutaprijsveranderingen of veranderingen van de rente, of veranderingen van de valuta van de prijzen – zijn gestegen. In deze gevallen heeft de klant het recht de betreffende delen van de kooporder te annuleren als de prijsaanpassing meer dan een stijging van tien procent bedraagt. 

4.3 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, leveren wij – indien nodig en naar ons eigen goeddunken – de producten met de standaardverpakking van Vogel's op pallets. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de klant wordt verpakkingsmateriaal niet door ons teruggenomen. 

4.4 Producten worden niet geaccepteerd als retour zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming en tenzij de producten zijn geretourneerd in overeenstemming met een geldige retourprocedure. 

 

 

Artikel 5 - BETALING

5.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, vindt de betaling plaats in EURO binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting, opschorting of verrekening. Iedere betaling door de klant wordt eerst aangewend voor de vereffening van eventuele incasso en interne (administratie)kosten, daarna voor de verschuldigde rente, en daarna voor de vereffening van eventuele uitstaande vorderingen in volgorde van leeftijd, te beginnen met de oudste. 

5.2 De vordering van de betaling van de koopprijs is onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar indien de klant, naast andere omstandigheden, failliet wordt verklaard of een verzoek tot uitstel van betaling indient, onder curatele is gesteld of indien beslag is gelegd op producten of vorderingen van de klant en tevens indien een beheerder of bewindvoerder is aangesteld voor (een deel van) het vermogen van de klant of de klant in liquidatie verkeert of geliquideerd is. 

5.3 De klant blijft in gebreke na het aflopen van de betalingstermijn zonder dat een ingebrekestelling vereist is. De datum op ons bank- of giroafschrift wanneer de betaling als ontvangen is geregistreerd, geldt als de datum waarop de betaling heeft plaatsgevonden. 

5.4 Indien de klant de factuurprijs niet op tijd betaalt, is hij ons een rente verschuldigd van 1,5 % van de factuurprijs voor iedere maand of deel van de maand waarmee de betalingstermijn is overschreden.  5.5 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, intern en extern, die door ons worden gemaakt wanneer wij op enigerlei wijze betrokken zijn geraakt bij een gerechtelijke procedure tegen de klant, zowel als eiser als verweerder, worden gedragen door de klant. 

5.6 Creditboekingen mogen alleen worden uitgevoerd door onze directie of bevoegd personeel zoals vermeld in Artikel 2.1; rechten kunnen slechts worden ontleend aan een creditboeking als de creditnota door een van hen is ondertekend. 

5.7 Klachten en/of vragen met betrekking tot onze facturen dienen schriftelijk en met opgaaf van redenen aan ons te worden gericht en dienen door ons te zijn ontvangen binnen tien (10) dagen na de factuurdatum. Indien dit niet gebeurt, wordt ervan uitgegaan dat de klant de factuur heeft goedgekeurd. 

5.8 De klant is er verantwoordelijk voor dat wordt voldaan aan de Europese WEEE-richtlijn (Richtlijn Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten). 

 

Artikel 6 – INSPECTIE EN KLACHTEN 

6.1 De klant dient de goederen te inspecteren, of te laten inspecteren, binnen een zo kort mogelijk periode die in de omstandigheden haalbaar is, en daarbij rekening te houden met het volgende.

6.2 Elke vordering door de klant dient schriftelijk bij ons te worden ingediend, met vermelding van (i) de betreffende goederen, (ii) de aankoopdatum en (iii) de aard van het defect binnen de garantietermijn. 

6.3 In geval van zichtbare gebreken aan de goederen en/of ontbrekende hoeveelheden goederen, dient de klant ons per  fax, e-mail of elektronische overdracht deze gebreken en/of tekorten op het betreffende transportdocument aan te geven binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen.  

6.4 Voor alle andere klachten met betrekking tot de goederen geldt voor een klacht die bij ons ingediend dient te worden via fax, e-mail of elektronische overdracht een termijn van 5 dagen na de datum waarop de gebreken en/of tekorten bekend worden bij de klant of redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze bekend worden. 

6.5 Ieder verzuim door de klant om gebreken op te geven binnen de tijd die is vermeld in artikelen 6.3 en

6.4 hierboven resulteert in het verlies van welke vorderingen dan ook met betrekking hiertoe. 

6.6 Klachten van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op en kunnen ons uitsluitend schriftelijk kenbaar worden gemaakt binnen de perioden die in dit artikel worden vermeld.  6.7 In ieder geval worden alle vorderingen van de klant verjaard tenzij een gerechtelijk proces wordt aangespannen voor de bevoegde rechterlijke instantie binnen 9 maanden na de leverdatum, of de datum waarop de levering plaats had moeten vinden. 

6.8 Kleine wijzigingen binnen onze gebruikelijke toleranties geven de klant niet het recht een klacht in te dienen of vergoeding te eisen, of erom te verzoeken dat de order wordt geannuleerd. 

6.9 Indien een defect wordt ontdekt bij een substantieel aantal van dezelfde producten van Vogel's, dient de klant de verkoop van de producten onmiddellijk te staken en dient de klant ons alle medewerking te verlenen die wij nodig kunnen hebben om de klacht te onderzoeken. Wij verwijzen hiervoor naar Artikel 10.1 hieronder.

6.10 Defecten met betrekking tot een deel van de producten die betrekking hebben op een kooporder geven geen aanleiding tot een toelaatbare vordering door de klant om al deze producten die deel uitmaken van deze kooporder te weigeren. 

 

Artikel 7 – VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT 

7.1 Na de levering van een specifieke order, blijven de producten ons eigendom totdat wij volledige betaling hebben ontvangen: 

 • voor de geleverde producten betreffende deze specifieke order, of eerdere orders of naorders, en
 • van vorderingen die voortvloeien uit de niet-uitvoering door de klant van orders, zoals schadevergoedingen, boetes, rente en kosten.

Het enkele feit dat wij op een bepaalde  datum geen vordering hebben of niet meer hebben op de klant vormt geen belemmering voor de geldigheid van de voortzetting van ons voorbehoud van eigendomsrecht  wanneer wij een vordering krijgen op de klant op een latere datum. 

 • Als de producten feitelijk in het bezit zijn van de klant voordat ervoor betaald is, wordt ervan uitgegaan dat de producten zijn verzonden/vervoerd op consignatiebasis en hebben wij het recht deze producten op ieder moment te herkrijgen (en daarbij indien nodig het eigendom van de klant in bezit te nemen) of onmiddellijk de teruggave ervan te eisen.
 • Voorafgaand aan de datum waarop het eigendom van de producten wordt verworven, heeft de klant niet het recht te beschikken over de producten of deze te gebruiken als onderpand voor een lening of deze als zekerheid voor een schuld of hypotheek te verpanden of deze aan derden over te dragen of toe te kennen. De producten mogen echter wel door de klant worden gebruikt tijdens de normale gang van zaken.
 • In het geval dat bedragen verschuldigd of betaalbaar zijn, dient de klant ons in staat te stellen onmiddellijk weer bezit te nemen van de door ons geleverde producten, zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke inmenging vereist is. Vooruitlopen op het geval dat de klant verzuimt aan zijn verplichtingen te voldoen (betalingsverplichtingen of anders verplichtingen), en zonder afbreuk te doen aan een van onze rechten, hebben wij hierbij onherroepelijke toestemming van de klant gekregen om de producten op ons verzoek onmiddellijk weer in bezit te nemen, zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke inmenging vereist is.
 • Het is de plicht van de klant ons onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen indien derden eventuele vorderingen op een van de producten die onderworpen zijn aan ons voorbehoud van eigendomsrecht
 • Iedere betaling die wij ontvangen van de klant wordt allereerst aangewend om de schulden die de klant ons verschuldigd is te voldoen met betrekking waartoe geen voorbehoud van eigendom in termen van Artikel 7.1 van kracht is.
 • De klant informeert ons met betrekking tot eventuele aanvullende lokale eisen die gelden in de regio waar de producten die hij van ons heeft gekocht, worden opgeslagen, om ons voorbehoud van eigendomsrecht te vestigen en uit te oefenen. Voorts verleent de klant zijn medewerking door het invullen, ondertekenen en indienen van aanvullende formulieren, indien deze nodig zijn om ons voorbehoud van eigendomsrecht te vestigen en/of uit te oefenen.

 

Artikel 8 – GARANTIE

8.1 We garanderen de klant alleen dat de producten bij normaal gebruik vrij van defecten zijn wat betreft  het materiaal en vakmanschap voor een periode die wordt vermeld op het product, of in de aparte documentatie die wordt geleverd bij ieder individueel product. Wijzigingen in onze garantie treden  onmiddellijk in werking.   

8.2 De klant mag geen fabrieksgarantie bieden of verklaringen afleggen over de producten, die een aanvulling zijn op of die verschillen van hetgeen in onze garantie is opgenomen.  

8.3 We zullen, naar ons goeddunken, producten vervangen waarvan wij vaststellen dat deze niet in overeenstemming zijn met het contract ten tijde van de levering of de klant de waarde van het product terugbetalen. Gebrekkige producten worden beschikbaar gehouden voor inspectie door ons totdat een creditnota is uitgeschreven. Op ons verzoek dienen de gebrekkige producten eens per kwartaal aan ons te worden teruggestuurd. Producten die aan ons geretourneerd worden, worden ons eigendom. De transportkosten worden door ons gedragen, maar alleen als wij vaststellen dat onze garantie geldig is, binnen het kader van de bepalingen, voorschriften en beperkingen van Artikel 8.  Indien geen garantie kan worden uitgeoefend, is de klant verantwoordelijk voor de transportkosten. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de eventuele eerstvolgende factuur aan de klant, of via afzonderlijke creditnota. 

8.4 Voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wet, zijn de in Artikel 8.1 genoemde garanties exclusief en komen deze in de plaats van alle andere garanties, voorwaarden, toezeggingen of andere uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden (hetzij volgens de wet, gewoonterecht of anderszins) met betrekking tot de levering van de producten, de niet-levering van de producten, en/of de levering van inferieure producten, inclusief maar niet beperkt tot impliciete voorwaarden van toereikende kwaliteit, de overeenstemming met de omschrijving en geschiktheid voor een bepaald doel, verhandelbaarheid of de afwezigheid van verborgen gebreken. 

8.5 Op garantieclaims wordt niet ingegaan indien: 

 • de klant de geleverde producten zonder voorbehoud of bezwaar heeft aanvaard,
 • wij door de klant niet schriftelijk in kennis zijn gesteld van de (niet-zichtbare) inferioriteit van de geleverde producten binnen vijf (5) dagen na dit feit is vastgesteld, tenzij wij schriftelijk zijn overeengekomen dat de klant ons volgens regelmatige, vooraf bepaalde intervallen, rapporten stuurt; en/of
 1. de producten zijn gebruikt op een wijze die niet wordt genoemd in de richtlijnen voor het gebruik van de producten;
 • de producten zijn gerepareerd of er een poging is gedaan de producten te repareren door iemand anders dan een van onze bevoegde vertegenwoordigers; en/of
 • de schade of het defect het resultaat is van een externe oorzaak of is veroorzaakt door het feit dat de producten worden blootgesteld aan normale slijtage, en/of
 1. de totale prijs voor producten niet is betaald op de vervaldag voor de betaling.

 

Artikel 9 – AANSPRAKELIJKHEID

9.1 We zijn niet aansprakelijk voor schade, inclusief, maar niet beperkt tot de kosten en uitgaven, die veroorzaakt zijn als gevolg van een niet-nakoming van onze verplichting(en) tegenover de klant.  De nakoming van de verplichtingen onder garantie,  zoals beschreven in artikel 8,  geldt als enige en volledige compensatie.  Iedere andere vordering tot compensatie, om welke reden dan ook, is uitgesloten tenzij het gaat om opzet of grove nalatigheid door onze leidinggevenden. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor bijzondere schade, gevolgschade, indirecte schade of bijkomende schade, die hoe dan ook veroorzaakt is, volgens een theorie van aansprakelijkheid ongeacht het feit of al dan niet gewaarschuwd is voor de mogelijkheid van een dergelijke schade, die op de een of andere manier voortvloeit uit het contract tussen ons en de klant. 

9.2 De klant dient ons schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen vorderingen van derden met betrekking tot schade die het gevolg is van goederen en diensten die door ons zijn geleverd, indien en voor zover de schade is veroorzaakt door een handeling of een nalatigheid van de klant, ondergeschikten van de klant of anderen die de klant heeft ingeschakeld volgens de voorwaarden van contracten die zijn aangegaan met derden.   

9.3 Geen enkele werknemer of agent van ons (inclusief onafhankelijke onderaannemers die door ons af en toe worden ingeschakeld) zijn aansprakelijk tegenover de klant voor verlies, schade of vertraging, terwijl zij optreden in de loop van of in verband met de aanstelling en/of het agentschap.  Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, is iedere ontheffing, beperking, voorwaarde en vrijheid die hierin is opgenomen, en ieder recht, vrijstelling van aansprakelijkheid, verweer of immuniteit van welke aard dan ook die voor ons geldt of waarop wij recht hebben volgens deze voorwaarden, ook beschikbaar voor en beschermt ook al deze medewerkers of agenten die optreden zoals hierboven wordt beschreven.   

 

Artikel 10 RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

10.1 We behouden ons alle rechten voor met betrekking tot onze rechten van intellectueel eigendom.  Rechten van intellectueel eigendom betekent in dit opzicht alle octrooien, knowhow, copyrights, handelsnamen, domeinnamen, slogans, etiketten die door ons op de producten aangebracht zijn, handelsmerken, servicemerken, naburige rechten, logo’s, woordmerken en designmerken die wij gebruiken in verband met onze business, producten en diensten of die onze betreffende aangesloten bedrijven anderszins vorderen.  

10.2 De klant erkent dat wij en/of onze aangesloten bedrijven de enige eigenaar zijn van de rechten van intellectueel eigendom.   

10.3 De klant mag niets doen dat niet strookt met dit eigendom. In het bijzonder, maar zonder beperking geldt het volgende: 

 • de klant mag de geldigheid van een van de rechten van intellectueel eigendom niet aantasten; en
 • de klant mag de rechten van intellectueel eigendom of een variant daarop niet gebruiken in verband met producten die niet door ons aan de klant zijn geleverd; en
 1. het is de klant niet toegestaan sub-licenties af te geven of een ongelicentieerde vervaardiging, promotie of verkoop van de producten toe te staan; en
 • de klant mag in geen enkel geval een van de rechten van intellectueel eigendom gebruiken als deel van zijn wettelijke en/of handelsbedrijfsnaam en hij mag geen merknaam of symbool van ons op de producten verwijderen of veranderen; en
 • de klant mag geen van de rechten van intellectueel eigendom registreren, of laten registreren, die lijken op die van ons of die voor de eindgebruiker het risico van associatie met zich meebrengt; en
 1. het is de klant niet toegestaan de producten, de verpakking en de instructies hoe de producten te gebruiken aan te passen of te wijzigen;
 • de klant mag de etiketten die door ons op de producten zijn aangebracht niet verwijderen, bedekken, veranderen of hieraan iets toevoegen.
  • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, is het de klant alleen toegestaan de producten exclusief onder onze huidige en toekomstige merknamen en/of logo’s te verkopen, en mogen onze symbolen alleen worden gebruikt als codes en typebeschrijvingen.
  • Indien de klant ons heeft opgedragen de producten te vervaardigen op basis van tekeningen, modellen, proeven of andere aanwijzingen die de klant ons levert, garandeert de klant dat als gevolg van deze vervaardiging of verkoop/levering van deze producten geen rechten van intellectueel eigendom of andere rechten van derden worden geschonden. De klant stelt ons schadeloos en vrijwaart ons tegen vorderingen van derden met betrekking tot schade die het gevolg is van deze inbreuk. 

 

Artikel 11 – OVERMACHT

11.1 Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor een breuk van een order die kan worden toegeschreven aan overmacht zoals (bijvoorbeeld) arbeidsgeschillen, de onbeschikbaarheid van transport, producten (bijvoorbeeld grondstoffen of hulpstoffen)  of diensten, overheidsbeperkingen en/of – maatregelen, verordeningen uitgaande van de Europese autoriteiten of een oorlog (al dan niet verklaard), waarbij al deze gevallen een “geval van overmacht” worden genoemd.  

11.2 Indien een van de partijen te maken krijgt met een geval van overmacht, dient deze de andere partij onmiddellijk in kennis te stellen van de aard en de omvang van de betreffende omstandigheden. 

11.3 In het geval van een niet-nakoming of een vertraging die toegeschreven kan worden aan een geval van overmacht, wordt de periode voor de nakoming van de toepasselijke verplichting volgens de betreffende order verlengd met een periode die gelijk is aan de vertraging, met een maximum van twee maanden.  Indien het obstakel meer dan twee maanden voortduurt, heeft de andere partij het recht de order schriftelijk te annuleren indien wij – na een schriftelijk verzoek hiertoe door de klant – hierna niet in staat zijn te leveren binnen een redelijke tijdslimiet.

11.4 De klant is hoe dan ook verplicht zijn betalingsverplichting op tijd te voldoen met betrekking tot de orders die door ons al voltooid zijn. De partij die wordt getroffen door de vertraging dient niettemin zijn best te doen – zonder verplichting om substantiële sommen uit te geven die anders niet vereist zouden zijn volgens de voorwaarden van de betreffende order – de oorzaak van de vertraging te omzeilen of te overwinnen. 

 

Artikel 12 – OPSCHORTING EN ANNULERING 

12.1 Zonder de bepalingen van Artikel 11 te beperken geldt dat, indien de klant verzuimt een van de verplichtingen volgens de bevestigde order na te komen of verzuimt dit te doen binnen de overeengekomen tijd, dit verzuim een gebeurtenis of wanprestatie door de klant vormt en wij hebben het recht, zonder dat hiertoe een vooraankondiging of gerechtelijke inmenging vereist is: 

 • verdere leveringen volgens de betreffende order(s) en/of een andere order met de klant op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgevonden, of
 • de betreffende order(s) en/of een andere order in zijn geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat dit ten koste gaat van een van onze andere rechten en zonder dat wij aansprakelijk zijn voor welke compensatie dan ook.
  • Niettegenstaande andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot de opschorting, heeft elke partij het recht de nakoming van zijn verplichtingen volgens de betreffende kooporder op te schorten wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de andere partij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De partij die de nakoming van zijn contractuele verplichtingen opschort, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen, met opgaaf van redenen (zowel via de fax als e-mail).
  • Indien de klant failliet wordt verklaard of een verzoek tot uitstel van betaling indient, onder curatele is gesteld of beslag is gelegd op producten of vorderingen van de klant en tevens als een beheerder of een bewindvoerder is aangesteld voor (een deel van) het vermogen van de klant, worden alle orders die niet zijn uitgevoerd volgens de wet geannuleerd, tenzij we de klant met een redelijke aanzeggingstermijn informeren dat we een bepaalde nakoming eisen met betrekking tot een of meer orders. In dat geval hebben wij het recht, zonder dat hiervoor verdere aanzegging vereist is:
 1. verdere leveringen of werk volgens de betreffende order(s) op te schorten totdat de betaling voldoende is zekergesteld, en/of
 2. al onze betalingsverplichtingen aan de klant (indien van toepassing) op te schorten, waarbij dit geenszins afbreuk doet aan een van onze andere rechten tegenover de klant.

12.4 Geen enkele verklaring van afstand door ons met betrekking tot de strikte opvolging van alle voorwaarden die zijn genoemd in de order(s), eventuele andere contracten tussen ons en de klant of in deze Algemene Voorwaarden vormen een verklaring van afstand met betrekking tot een hieropvolgend verzuim van de klant om alle voorwaarden hiervan strikt na te komen.  

 

Artikel 13 – TOEPASSELIJKE WET 

13.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.  De rechtbank in Den Bosch is de bevoegde rechtbank.  

13.2 Het Weens Koopverdrag (1980) is niet van toepassing evenmin als andere internationale wetgving die niet verplicht is. 

 

2010/1

----------------------------------------------------------------------------------------------