De website van Vogel’s maakt gebruik van cookies. Meer informatie.

Privacy statement

KENNISGEVING VOOR GEBRUIKER:

LEES DIT CONTRACT AANDACHTIG DOOR. DOOR DE WEBSERVICES VAN VOGEL’S GEHEEL OF GEDEELTELIJK TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, GEBRUIK DEZE WEBSERVICES DAN NIET.


Eigendom van site; Instemming met gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden en bepalingen voor gebruik (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op de website van Vogel’s op www.Vogels.com, en op alle hiermee verbonden sites die zijn gekoppeld aan www.Vogels.com door Vogel’s, haar dochterondernemingen en filialen, met inbegrip van Vogel’s sites over de hele wereld (collectief de “Site” genoemd). De Site is eigendom van Vogel’s Products bv, (“Vogel’s”) en haar licentienemers. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN; ALS U HIER NIET MEE INSTEMT, GEBRUIK DE SITE DAN NIET.

Vogel’s behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment, delen van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen, uit te breiden of in te perken. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden periodiek te controleren op wijzigingen. Als u de Site blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn doorgevoerd, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Zolang u instemt met deze Gebruiksvoorwaarden, verleent Vogel’s u persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte toestemming om de Site te bezoeken en te gebruiken.


Inhoud

Alle tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto’s, handelsmerken, logo’s, geluiden, muziek, illustratiemateriaal en computercode (gezamenlijk “Inhoud” genoemd), met inbegrip van maar niet beperkt tot, ontwerp, structuur, selectie, coördinatie, uitdrukking, “look and feel” en ordening van dergelijke Inhoud die op de Site staat, is in bezit van, wordt beheerd door of is gelicentieerd door of aan Vogel’s, en wordt beschermd door trade dress, copyright, patent- en handelsmerkwetgeving, en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en wetten tegen oneerlijke concurrentie.


Uitgezonderd voor zover uitdrukkelijk beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw worden gepubliceerd, ge-uploaded, geplaatst, in het openbaar vertoond, gecodeerd, vertaald, op welke manier dan ook (waaronder “mirroring”) overgebracht of verspreid naar welke andere computer, server, website of ander medium dan ook voor publicatie of distributie of voor enig commercieel doeleind, zonder Vogel’s uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.


U mag informatie gebruiken over Vogel’s producten en diensten (zoals datasheets, artikelen in de kennisbank en vergelijkbare materialen) die opzettelijk door Vogel’s beschikbaar zijn gesteld om te downloaden van de Site, mits u (1) eventuele kennisgevingen over eigendomsrechten in alle kopieën van dergelijke documenten niet verwijdert, (2) dergelijke informatie uitsluitend gebruikt voor uw persoonlijke, niet-commerciële informatiedoeleinden en dergelijke informatie niet kopieert naar of plaatst op enige computer in een netwerk of uitzendt in enig medium, (3) geen modificaties aanbrengt in dergelijke informatie, en (4) geen aanvullende rechten of garanties ontleent aan dergelijke documenten.Uw Gebruik van de Site

U mag geen enkel “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” of andere automatische voorziening, programma, algoritme of methodologie, of eventuele vergelijkbare handmatige processen, gebruiken om enig gedeelte van de Site of enige Inhoud te openen, verwerven, kopiëren of bewaken, of op enige manier de navigatiestructuur of presentatie van de Site of enige Inhoud reproduceren of omzeilen, of om de hand te leggen op of proberen de hand te leggen op materialen, documenten of informatie op enige manier die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld via de Site. Vogel’s behoudt zich het recht voor al dergelijke activiteiten te blokkeren.


U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot enig gedeelte of enige voorziening van de Site, of tot andere systemen of netwerken die aan de Site zijn gelieerd of tot enige server van Vogel’s, of tot enige van de diensten die op of via de Site worden aangeboden, door hacken, “vissen” naar wachtwoorden of enige ander onwettig middel.


U mag de kwetsbaarheid van de Site of enig netwerk dat is gelieerd aan de Site niet uitproberen, scannen of testen, noch de veiligheids- of verificatiemaatregelen op de Site of enig netwerk dat is gelieerd aan de Site schenden. Het is niet toegestaan enige informatie over enige andere gebruiker of bezoeker van de Site, of enige andere klant van Vogel’s, met inbegrip van enige Vogel’s account die niet uw eigendom is, achterwaarts terug te volgen, te traceren of proberen te traceren tot aan de bron, of om de Site of enige dient of informatie die wordt aangeboden of beschikbaar wordt gesteld door of via de Site, op welke wijze dan ook te exploiteren met het doel om enigerlei informatie openbaar te maken, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijke identificatie of informatie, anders dan uw eigen informatie, zoals verstrekt door de Site.


U stemt ermee in dat u geen enkele actie zult ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting betekent van de infrastructuur van de Site of Vogel’s systemen of netwerken, of van enig ander systeem of netwerk dat is gelieerd aan de Site of aan Vogel’s.


U stemt ermee in geen enkele voorziening, software of routine te zullen gebruiken om de correcte werking van de Site of enige transactie die wordt uitgevoerd op de Site te beïnvloeden, of om het gebruik van de Site door enige andere persoon te beïnvloeden.


Het is niet toegestaan headers te vervalsen of identificatie-elementen anderszins te manipuleren om de oorsprong te maskeren van enig bericht of enige verzending die u naar Vogel’s stuurt op of via de Site of enige dienst die op of via de Site wordt aangeboden. U mag niet voorgeven dat u iemand anders bent of vertegenwoordigt, of u voordoen als enige andere persoon of entiteit.


U mag de Site of enige Inhoud ervan niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden is krachtens deze Gebruiksvoorwaarden, of de uitvoering uitlokken van enige onwettige activiteit of andere activiteit die de rechten van Vogel’s of anderen schendt.Overige voorwaarden en bepalingen

Er kunnen andere voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn op de aanschaf van goederen of diensten en op specifieke delen of onderdelen van de Site, waaronder prijsvragen, acties of andere vergelijkbare onderdelen, welke voorwaarden en bepalingen middels deze verwijzing in hun geheel deel uitmaken van deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in u te onderwerpen aan dergelijke andere voorwaarden en bepalingen, waaronder indien van toepassing de bevestiging dat u de wettelijke leeftijd hebt om een dergelijke dienst of voorziening te gebruiken of eraan deel te nemen. Als er een conflict is tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden die zijn geformuleerd voor of van toepassing zijn op een specifiek gedeelte van de Site of enige andere dienst die wordt aangeboden op of via de Site, gelden de laatstgenoemde voorwaarden wat betreft uw gebruik van dat gedeelte van de Site of de specifieke dienst.


Vogel’s plichten, indien van toepassing, met betrekking tot haar producten en diensten, worden uitsluitend bepaald door de overeenkomsten in het kader waarvan die producten en diensten worden geleverd, en niets op deze Site mag worden aangewend om dergelijke overeenkomsten te wijzigen.Vogel’s mag te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, veranderingen aanbrengen in alle producten of diensten die op de Site worden aangeboden, of in de toepasselijke prijzen voor dergelijke producten of diensten. De materialen op de Site met betrekking tot producten en diensten kunnen verouderd zijn, en Vogel’s doet geen enkele toezegging om de materialen op de Site met betrekking tot dergelijke producten en diensten te actualiseren.Beperking van aansprakelijkheid

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen

Vogel’s is een onderneming die onder de wetgeving van Nederland is gevestigd, gezeteld in Eindhoven, Nederland (hierna, samen met haar dochterondernemingen, alsmede afzonderlijk, "Vogel’s" genoemd). De materialen op deze website (de "Site") worden door Vogel’s als dienst verstrekt en mogen uitsluitend voor informatiedoeleinden worden gebruikt. Door de Site te bezoeken of te gebruiken of door enig materiaal van de Site te downloaden, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de voorwaarden en  bepalingen zoals beschreven op deze pagina en eventuele aanvullende voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet op enige andere pagina van de Site (de "Voorwaarden en bepalingen") en dat u geacht wordt akkoord te gaan met de
Voorwaarden en bepalingen. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden en bepalingen, dient u de Site niet te bezoeken of te gebruiken en geen materiaal van de Site te downloaden. Vogel’s behoudt zich het recht voor om toegang tot de Site op elk gewenst moment te beperken of te beëindigen.

De informatie die wordt aangeboden op deze website/webdiensten wordt in goed vertrouwen verstrekt, en er is alle redelijke moeite gedaan om ervoor te zorgen dat deze accuraat en actueel is.

Dientengevolge wordt deze informatie 'als zodanig' verstrekt, zonder enige vorm van garantie. Vogel's sluit alle garanties, hetzij expliciet hetzij impliciet, uit.

Vogel's kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, waaronder, zonder beperking, ongevalsschade en gevolgschade, gederfde winst, of schade voortvloeiend uit kwijtgeraakte gegevens of bedrijfsonderbreking als gevolg van het gebruik van of de onmogelijkheid van het gebruik van de website/webdiensten. Ongeacht of dit is gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere doctrine, en ongeacht of Vogel’s in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Elke persoon die vertrouwt op enige informatie op deze website/webdiensten of die op enige manier gebruikmaakt van de hierin aanwezige informatie, doet dit op eigen risico.
Vogel’s wijst hierbij alle aansprakelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade waaronder, zonder beperking, directe, indirecte of gevolgschade met inbegrip van derving van inkomsten, derving van winst, gemiste kansen of ander verlies.

De gegevens van specificaties op deze website/webdiensten zijn continu onderhevig aan wijzigingen in het belang van verbeteringen. Hoewel alle mogelijke zorg is besteed aan de voorbereiding van deze diensten, zijn sommige wijzigingen mogelijk niet aangegeven en kunnen ze na publicatie zijn aangebracht. De informatie op deze website/webdiensten kan op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of geactualiseerd.

De gewijzigde Voorwaarden en bepalingen zijn van kracht zodra ze zijn gepubliceerd op de Site/in de productcatalogus (webdiensten). De Voorwaarden en bepalingen ressorteren onder en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving van Nederland. Hieruit voortvloeiende geschillen zijn  exclusief onderworpen aan de rechtspraak van het arrondissement.